Перелік тем до дипломних робіт

1.     Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами.

2.     Технологічний процес зварювання міді та її сплавів.

3.     Технологічний процес плазмового зварювання.

4.     Технологія зварювання в захисних газах.

5.     Технологія зварювання тугоплавких і різнорідних металів.

6.     Високопродуктивні способи зварювання.

7.     Технологічний процес контактного зварювання.

8.     Дугове зварювання вуглецевих і легованих сталей.

9.     Технологічний процес зварювання титану.

10.                        Дугове та газове зварювання алюмінію та його сплавів.

11.                        Технологічний процес зварювання балкових і решітчастих конструкцій.

12.                        Технологічний процес зварювання під флюсом.

13.                        Газове зварювання чавунів.

14.                       Технологія газового зварювання кольорових металів т а їх сплавів.

15.                        Дугове та газове зварювання труб.

16.                        Технологічний процес виготовлення решітчастої конструкції.

17.                        Технологічний процес виготовлення оболонкових конструкцій.

18.                        Зварювання пластмас.

19.                        Дугове різання.

20.                        Технологічний процес електрошлакового зварювання.

21.                        Дугове наплавлення та напилення.

22.                        Особливості різних видів зварювання.

23.                        Технологія дугового зварювання кольорових металів та їх сплавів.

24.                        Технологія кисневого різання.

25.                        Апаратура і технологія киснево-флюсового різання.

26.                        Деформації та напруги при зварюванні

27.                        Металургійні процеси при дуговому зварюванні.

28.                        Зварні з’єднання й шви, зварювальна дуга.

29.                        Газополуменеве наплавлення та паяння газовим полум’ям.

30.                        Зварні дефекти, контроль якості зварювання.   

31.                       Тема на творчу роботу, з виготовлення зварної конструкції,  визначається учнем особисто.

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Торецький професійний ліцей

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з НВР

__________ О.В. Злобіна

«__»_________ 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

В И М О Г И

до написання дипломних

та оформлення творчих робіт

 

 

 

 

 

Інтегрована професія: 7212  Електрогазозварник 4 розряду

                                      7212  Контролер зварювальних робіт 2 розряду

Термін навчання: 3 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні

методичної комісії професій

будівельного профілю

 протокол №2 від 10 жовтня 2017 року

 

 

Структура, зміст і порядок виконання роботи

 

Дипломна робота виконується відповідно до завдання та вимог.

Орієнтована структура та зміст роботи:

-         Титульний лист;

-         Завдання на дипломну роботу;

-         Зміст;

1. Вступ

2. Основна частина:

2.1 Характеристика матеріалу (металу)

     2.2 Вибір зварювальних матеріалів

2.3 Підготовка матеріалу до зварювання

2.4 Розробка технологічного процесу зварювання

2.5 Контроль якості зварювання

2.6 Організація робочого місця зварника

3. Охорона праці, вимоги санітарії та гігієни

4. Висновок

Додатки

Список використаних джерел інформації

 

 

Зміст

У змісті вносяться заголовки, що точно повторюють план роботи. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію з конкретно вказаними сторінками.

                                                                                                          (1 стор.)

Розділ 1. Вступ

         В розділі розкрити питання історії розвитку зварювання в Україні, вказати переваги й особливості зварних конструкцій, важливість автоматизації та механізації зварювальних процесів.

(1 стор.)

Розділ 2. Основна частина

2.1 Характеристика матеріалу (металу). Необхідно вказати до якої групи відноситься матеріал. Використовуючи відповідну нормативно-технологічну документацію та інші літературні джерела, вказати хімічний склад металу та його механічні властивості, оцінити зварюваність сталі за еквівалентним вмістом вуглецю, зробити висновок про необхідність попереднього або супровідного підігріву та визначити його температуру (показники можна відобразити  у вигляді таблиці).

(3-4 стор.)

 

         2.2 Вибір зварювальних матеріалів. Для ручного дугового зварювання проводиться вибір електродів та зварювального дроту в залежності від призначення (зварювання сталі, чавуна, кольорових металів та їх сплавів), технологічних особливостей (положення в просторі), відповідно до державних стандартів.          

(1-2 стор.)

2.3 Підготовка матеріалу до зварювання. Описати основні операції з      підготовки матеріалу до зварювання: очищання, випрямляння, розмічання, обробка кромок. Для кожної операції обґрунтовано визначити найбільш ефективний засіб, обладнання, інструмент, пристосування.

(2-3 стор.)

 

         2.4 Розробка технологічного процесу зварювання  з певного матеріалу включає в себе вибір способу зварювання, враховуючи хімічний склад, розміри і товщину металу, що зварюється; конструкційного типу з’єднання та підготовки кромок, зварювальних матеріалів, режимів зварювання. 

(5-6 стор.)    

 

Розділ 3. Охорона праці, вимоги санітарії та гігієни

         Описати вимоги з охорони праці при виконанні завдання згідно теми (загальні правила, перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи, при аварійних ситуаціях).

         (2-3 стор.)

Розділ 4. Висновок

         Проводиться коротке узагальнення матеріалу за всіма розділами роботи з позначенням основних особливостей, розрахункових даних тощо.

(1 стор.)

 

         Додатки: до додатків відносять ілюстративні матеріали згідно теми.

(1-2 стор.)

 

         Список використаних джерел інформації – перелік використаних підручників, довідників, іншої літератури, сайти, мережі, Інтернет - записуються в алфавітному порядку. Послідовність запису: автор, назва, видавництво, рік видання.  

(1 стор.)

Загальні вимоги до оформлення дипломної роботи

 

         Робота повинна бути оформлена на одній стороні листа білого паперу формату А-4 з використанням тестового редактора Microsoft Word, шрифтом Times New Roman №14, інтервал 1,15 з дотриманням таких розмірів полів: верхнє, нижнє, ліве – 20мм, праве – 10мм та вказаними сторінками з верхньому правому куті.

Рукописний текст пишеться пастою чорного кольору з інтервалом між рядками за трафаретом №2.

         Заголовки розділів доцільно виконувати на окремих аркушах, які розміщують перед початком відповідного розділу.

         Текст роботи повинен бути стилістично правильним і по можливості стислим.

         Обсяг випускної роботи має складати 20-25 сторінок комп’ютерного набору. До загального обсягу не входять додатки, список використаних джерел інформації. Всі сторінки підлягають суцільній нумерації. Нумерувати аркуші краще в останній момент, коли робота закінчена і загальна кількість аркушів не зміниться.

Титульна сторінка оформлюється за встановленою формою (додаток 1).

         Список літератури оформлюється у відповідності з існуючими стандартами. В ньому вказується: прізвище та ініціали автора, назва книги, рік видання, номер та назва періодичного видання. У тексті мають бути посилання на всі використані літературні джерела, особливо при цитуванні.

 

Вимоги до оформлення творчої роботи

         Першим аркушем розміщують титульну сторінку за встановленою формою (додаток 1), другим – завдання на творчу роботу, третім – зміст роботи, далі послідовність виконання відповідно до змісту.

         Зміст включає наступні розділи:

         1. Вступ

         У вступі необхідно обґрунтувати актуальність і доцільність обраної теми.

         2. Основна частина

         В основній частині потрібно лаконічно, логічно й аргументовано розкрити тему роботи. Представити історію виникнення розвитку зварювального виробництва, новітні виробничі технології виготовлення зварних конструкцій, використання сучасних видів устаткування та пристосувань. Також провести певні дослідження, порівняння та виконати їх у вигляді таблиць, графіків.

         3. Висновок

         Містить короткі висновки і пропозиції щодо використання впровадження дослідницького об’єкта. Вони повинні бути чітко сформульовані, мати закінчену форму.

         4. Список використаних джерел інформації – порядок такий, як і при оформлені дипломних робіт.

         Зміст роботи оформлюється у вигляді презентації в програмі Microsoft Office Power Point, може включати схеми, таблиці, графіки, малюнки, фотографії, відеоматеріали.

 

Критерії оцінювання дипломної  та творчої роботи

 

Високий рівень

12

Всі розділи дипломної роботи висвітлені у повному обсязі, з використанням додаткової літератури, без зауважень, згідно вимог. Своєчасно або достроково прорецензована викладачем. Робота має гарний естетичний вигляд і доповнена практичними завданнями. Учень презентує своє бачення.

11

Всі розділи дипломної роботи виконано у повному обсязі без зауважень, згідно вимог. Своєчасно або достроково прорецензована викладачами. Робота має гарний естетичний вигляд

10

Всі розділи дипломної роботи  виконано у повному обсязі, без зауважень, згідно вимог. Своєчасно або достроково прорецензована викладачами. Робота мала невеликі зауваження по одному з розділів, які своєчасно були виправлені.

Достатній рівень

9

Деякі розділи виконані з незначними порушеннями вимог, які своєчасно були виправлені. Робота має гарний естетичний вигляд.

8

Деякі розділи виконано не в повному обсязі з незначними порушеннями вимог.

7

Робота має значні зауваження в одному або двох розділах, які не виправлено.

Середній рівень

6

Розділи або роботу прорецензовано не у встановлені  строки з порушенням вимог, відсутність ілюстративного матеріалу

5

Розділи або роботу прорецензовано не у встановлені  строки, виконано з зауваженнями, які не виправлено, відсутність ілюстративного матеріалу

4

Робота має неестетичний вигляд, виконано з зауваженнями, які не виправлено, недотриманням термінів виконання

 

Критерії оцінювання

знань під час захисту дипломної та творчої роботи

 

         Високий рівень – робота виконана самостійно, завдання роботи виконані в повному об’ємі, згідно плану, розкритті та обґрунтовані всі питання.

         Учень під час захисту роботи демонструє вміння застосовувати теоретичні знання для практичного вирішення виробничих ситуацій, на запитання відповідає правильно, змістовно, логічно, послідовно, впевнено.

         Достатній рівень – дипломна робота та її захист відповідають високому рівню, але допускаються неточності в оформленні роботи та у відповідях, які не змінюють сутності питання.

         Середній рівень -  дипломна робота та її захист відповідають достатньому рівню, але допускаються неточності в оформленні роботи, відсутність ілюстративного матеріалу, тощо; утруднення у відповідях, помилки у практичному вирішенні виробничих ситуацій.

 

 

 

 

Додаток 1

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Торецький професійний ліцей

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з НВР

__________ О.В. Злобіна

«__»_________ 2017 року

 

 

 

ДИПЛОМНА (ТВОРЧА) РОБОТА

 

Тема:____________________________________________________________

 

 

Випускниця (ник) _________________________________________________

 

Група № _________________________________________________________

 

Професія ________________________________________________________

 

Керівник ________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Торецьк

201__ р.

 

                                                                

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Торецький професійний ліцей

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з НВР

__________ О.В. Злобіна

«__»__________ 201__ р.

 

 

 

ЗАВДАННЯ

на дипломну (творчу) роботу

 

Випускник (ця) _________________________________________________

 

Група № _________________________________________________________

 

Професія _________________________________________________________

 

Тема завдання: _____________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Дата видачі завдання: _________ Підпис учня __________________________

Дата надання готової роботи ________________________________________

Рецензія _________________________________________________________

 

 

Робота допущена до захисту з оцінкою: _______________________________

 

Викладач спецтехнології (керівник) __________________________________

 

 

 

 

Рекомендована література:

 

1.     Александров О.Г., Заруба І.І., Піньковський І.В.,  Будова та експлуатація устаткування для зварювання плавленням : навч. посіб. для учнів проф.-тех. закладів освіти – К.: Техніка, 1998.

2.     Алешин Н.П., Щербинский В.Г., Контроль качества сварочных работ, учеб. Пособие для сред. ПТУ: -М., Высшая школа, 1986.

3.     Биковський О.Г., Лутов Д.М., Піньковський І.В.: Технологія та обладнання електричного контактного зварювання: навч. посіб. – К.: Техніка, 2001.

4.     Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В., Основи охорони праці: навч. посіб. для учнів проф.-тех. закладів освіти – К.: Факт, 2005.

5.     Гарнець В.М., Коваленко В.М. Конструкційне матеріалознавство: Підручник. – К.: Либідь, 2007.

6.     Гитлевич А.Д., Животинский Л.А., Клейнер А.И. Альбом механического оборудования сварочного производства: учеб. пособ. - М., Высшая школа, 1974.

7.     Гуменюк І.В., Іваськів О.Ф. Обладнання і технологія газозварювальних робіт. Підручник. К., Грамота, 2005.

8.     Гуменюк І.В., Іваськів О.Ф.,  Гуменюк О.В., Технологія електродугового зварювання. Підручник. - К., Грамота, 2006.

9.     Кондратюк С.Є., Кіндрачук М.В., Степаненко В.О., Москаленко Ю.Н. Металознавство та обробка металів (у запитаннях і відповідях): Підручник для учнів проф.-тех. навч. закладів. К.: - Вікторія, 2000.

10.                        Хренов К.К., Сварка, резка и пайка металлов М., Машиностроение, 1973.

11.                        Мережа Інтернет.

 

 

 

 

Внимание! это сообщение появляется в Демо-версии.