Перелік тем до дипломних робіт

1. Технологія виконання  промаячування поверхонь.

2.Технологія виконання поліпшеного  обштукатурювання вручну пря­молінійних поверхонь стін.

3. Технологія обштукатурювання укосів.

4. Технологія витягування падуги з оброблянням ку­тів.

5.Технологія улаштовування безпіщаної накривки під високоякісне фарбування.

6. Технологія опоряджування лузгів та усенків.

7. Механізоване нанесення розчину на об­штукатурені поверхні.

8. Виконувати торкретування поверхонь.

9. Опоряд­ження укосів збірними елементами.

10. Технологія обштукатурювання камери коробів та каналів по сталевій сітці.

11. Технологія залізнення по­верхні штукатурки. 

12. Технологія приготування деко­ративних розчинів.

13.Технологія приготування гідроізоляційного розчину для штукатурок спеціально­го призначення за го­товим рецептом.

14.Технологія приготування газоізоляційного розчину для штукатурок спеціально­го призначення за го­товим рецептом.

15.Технологія приготування звуко­вбирного розчину для штукатурок спеціально­го призначення за го­товим рецептом.

16.Технологія приготування термостійкого розчину для штукатурок спеціально­го призначення за го­товим рецептом.

17. Технологія приготування рентгенонепроникненого розчину для штукатурок спеціально­го призначення за го­товим рецептом.

18.  Механізоване затирання опоряджувально­го шару.

19. Технологія ремонту поліпшеної штукатурки.

20. Технологія на­несення штукатурного розчину на поверхню за допомогою розчинонасоса.

21.Технологія виконання поліпшеного  обштукатурювання вручну пря­молінійних поверхонь стель.

22.Технологія виконання поліпшеного  обштукатурювання вручну пря­молінійних поверхонь пі­лястр.

 

  

Перелік тем до творчих робіт

 

1. Технологія  опорядження поверхонь полімер мінеральними штукатурками на основі сухих розчинових сумішей  фірми «Полірем» (Україна)

2. Технологія обштукатурювання  поверхонь розчинами сумішей фірми «БІОН-Імекс» Україна «Сім гномів».

3. Технологія обштукатурювання поверхонь у зимових  умовах сучасними розчинами з протиморозними домішками.

4. Технологія опорядження поверхонь сухою штукатуркою з використанням шпаклівки «Фугенфюллер» Кнауф.

5. Технологія  оштукатурювання  поверхонь розчинами сумішей фірми «Фомальгаут» Україна «Полімін».   

6. Тема до творчої роботи може бути визначена за власним бажанням учня.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Торецький професійний ліцей

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з НВР

__________ О.В. Злобіна

«__»_________ 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

В И М О Г И

до написання дипломних

та оформлення творчих робіт

 

 

 

 

 

Професія: 7133 Штукатур 4 розряду

                                      

Термін навчання: 2 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Розглянуто та схвалено

                                                                                              на засіданні методичної комісії

                                                                                              професій будівельного напрямку

                                                                                              протокол №2 від 10.10.2017 р.

 

 

 

 

Структура, зміст і порядок виконання роботи

 

Дипломна робота виконується відповідно до завдання та вимог.

Орієнтована структура та зміст роботи:

-         Титульний лист;

-         Завдання на дипломну роботу;

-         Зміст;

  

Вступ

   1. Організація виконання робіт

    1.1  Підготовка будівельного об’єкта / організація робочого місця до оштукатурювання

         1.2  Підготовка поверхонь будівельних конструкцій до обштукатурювання

    2. Технологія виконання штукатурних робіт

    2.1 Машини, механізми, інструменти, інвентар та пристосування  для   штукатурних робіт

        2.2 Приготування розчину

   2.3  Вимоги до якості штукатурних складів

   2.4 Послідовність прийомів виконання штукатурки

   2.5  Допустимі відхилення

    3. Охорона праці при виконанні штукатурних робіт

    4. Висновок  

 Додатки

 Список використаних джерел інформації

 

 

Зміст

У змісті вносяться заголовки, що точно повторюють план роботи. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію з конкретно вказаними сторінками.

                                                                                              (1 стор.)

 

    Вступ

         В розділі описується розвиток будівельного виробництва, асортимент будівельних матеріалів. Застосування будівельної продукції відомих виробників вітчизняних та закордонних компаній.

(1 стор.)

 

 

Розділ 1. Організація виконання робіт

         1.1  Підготовка будівельного об’єкта – описати огляд і обстеження будівельного об’єкта (конструкції), які підлягають оштукатурюванню, візуально, а також із застосуванням методів контролю. Організація робочого місця - опис характеристики робочого місця.

(1 стор.)

         1.2 Підготовка поверхонь будівельних конструкцій до обштукатурювання -  вказати допустимі відхилення, застосування інструменту, методи очищення поверхні, описати заходи та особливості з підготовки поверхні під обштукатурювання.

(1-2 стор.)

    Розділ 2. Технологія виконання штукатурних робіт

 

    2.1 Машини, механізми, інструменти, інвентар та пристосування  для   штукатурних робіт – обрати за призначенням для виконання операцій:

v для підготовки  поверхонь

v для приготування суміші

v для безпосереднього обштукатурювання

v контрольно-вимірювальні

      (1-2 стор.)

 

       2.2 Приготування розчину – описати склад  заданого розчину, залежність його від  співвідношення в’яжучого та заповнювача, за призначенням, за кількістю видів в’яжучого у розчині.

(1-2 стор.)

 

   2.3  Вимоги до якості штукатурних складівописати технічні параметри, як рухливість, розшаровуваність, здатність утримувати воду і міцність.

(1-2 стор.)

 

   2.4 Послідовність прийомів виконання штукатурки – описати  призначення та характерні риси кожного штукатурного шару, послідовність операцій виконання штукатурки. Скласти інструкційно-технологічну картку згідно обраної теми. інструкційно-технологічна картка складається у формі таблиці.

(5-6 стор.)

 

Інструкційно-технологічна картка

 

 

Зміст завдання, послідовність виконання

 

Обладнання, інструмент,
пристосування

Графічне зображення, малюнок

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 


  2.5  Допустимі відхилення – описати допустимі відхилення за якістю штукатурки  у відповідності зі БНіП 3.04.01-87 оштукатурені поверхні можуть мати відхилення, які не є порушення норми.

 

 

Розділ 3. Охорона праці при виконанні штукатурних робіт

 

         Описати вимоги з охорони праці при виконанні завдань згідно обраної теми (загальні правила, перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи, при аварійних ситуаціях).

          

(2-3 стор.)

Розділ 4. Висновок

         Проводиться коротке узагальнення матеріалу за всіма розділами роботи з позначенням основних особливостей.

(1 стор.)

 

         Додатки: до додатків відносять ілюстративні матеріали згідно теми.

(4 стор.)

         Список використаних джерел інформації – перелік використаних підручників, довідників, іншої літератури, сайти, мережі Internet  - записуються в алфавітному порядку. Послідовність запису: автор, назва, видавництво, рік видання, стор.

(1 стор.)

 

Загальні вимоги до оформлення дипломної роботи

 

         Робота повинна бути оформлена на одній стороні листа білого паперу формату А-4 з використанням тестового редактора MicrosoftWord, шрифтом TimesNewRoman№14, інтервал 1,15 з дотриманням таких розмірів полів: верхнє, нижнє, ліве – 20мм, праве – 10мм та вказаними сторінками з верхньому правому куті.

          Рукописний текст пишеться пастою чорного кольору з інтервалом між рядками за трафаретом №2.

         Заголовки розділів доцільно виконувати на окремих аркушах, які розміщують перед початком відповідного розділу.

         Текст роботи повинен бути стилістично правильним і по можливості стислим.

         Обсяг випускної роботи має складати 20-25 сторінок комп’ютерного набору. До загального обсягу не входять додатки, список використаних джерел інформації. Всі сторінки підлягають суцільній нумерації. Нумерувати аркуші краще в останній момент, коли робота закінчена і загальна кількість аркушів не зміниться.

         Титульна сторінка оформлюється за встановленою формою (додаток 1).

         Список літератури оформлюється у відповідності з існуючими стандартами. У тексті мають бути посилання на всі використані літературні джерела, особливо при цитуванні.

 

Вимоги до оформлення творчої роботи

 

 

         Першим аркушем розміщують титульну сторінку за встановленою формою (додаток 1), другим – завдання на творчу роботу, третім – зміст роботи, далі послідовність виконання відповідно до змісту.

         Зміст включає наступні розділи:

        

         1. Вступ

         У вступі необхідно обґрунтувати актуальність і доцільність обраної теми.

         2. Основна частина

         В основній частині потрібно лаконічно, логічно й аргументовано розкрити тему роботи. Представити історичні довідки виникнення матеріалу, сучасні способи обробки поверхонь, новітні  технології оштукатурювання, використання сучасного інструменту й матеріалу, їх призначення та техніка використання при виконанні трудових дій. Визначення можливих дефектів у опоряджені поверхонь, пошуки способів їх усунення.

Методи порівняння результатів дослідження  виконати  у вигляді таблиць, графіків, схем.

         3. Висновок

         Містить короткі висновки і пропозиції щодо використання впровадження дослідницького об’єкта. Вони повинні бути чітко сформульовані, мати закінчену форму.

         4. Список використаних джерел інформації –порядок такий, як і при оформлені дипломних робіт.

         Зміст роботи оформлюється у вигляді презентації в програмі MicrosoftOfficePowerPoint, може включати схеми, таблиці, графіки, малюнки, фотографії, відеоматеріали.

 

Критерії оцінювання дипломної  та творчої роботи

 

Високий рівень

12

Всі розділи дипломної роботи висвітлені у повному обсязі, з використанням додаткової літератури, без зауважень, згідно вимог. Своєчасно або достроково прорецензована викладачем. Робота має гарний естетичний вигляд і доповнена практичними завданнями. Учень презентує своє бачення.

11

Всі розділи дипломної роботи виконано у повному обсязі без зауважень, згідно вимог. Своєчасно або достроково прорецензована викладачами. Робота має гарний естетичний вигляд

10

Всі розділи дипломної роботи  виконано у повному обсязі, без зауважень, згідно вимог. Своєчасно або достроково прорецензована викладачами. Робота мала невеликі зауваження по одному з розділів, які своєчасно були виправлені.

Достатній рівень

9

Деякі розділи виконані з незначними порушеннями вимог, які своєчасно були виправлені. Робота має гарний естетичний вигляд.

8

Деякі розділи виконано не в повному обсязі з незначними порушеннями вимог.

7

Робота має значні зауваження в одному або двох розділах, які не виправлено.

Середній рівень

6

Розділи або роботу прорецензовано не у встановлені  строки з порушенням вимог, відсутність ілюстративного матеріалу

5

Розділи або роботу прорецензовано не у встановлені  строки, виконано з зауваженнями, які не виправлено, відсутність ілюстративного матеріалу

4

Робота має неестетичний вигляд, виконано з зауваженнями, які не виправлено, недотриманням термінів виконання

 

 

Критерії оцінювання

знань під час захисту дипломної та творчої роботи

 

         Високий рівень – робота виконана самостійно, завдання роботи виконані в повному об’ємі, згідно плану,розкритті та обґрунтовані всі питання.

         Учень під час захисту роботи демонструє вміння застосовувати теоретичні знання для практичного вирішення виробничих ситуацій, на запитання відповідає правильно, змістовно, логічно, послідовно, впевнено.

         Достатній рівень – дипломна робота та її захист відповідають високому рівню, але допускаються неточності в оформленні роботи та у відповідях, які не змінюють сутності питання.

         Середній рівень -  дипломна робота та її захист відповідають достатньому рівню, але допускаються неточності в оформленні роботи, відсутність ілюстративного матеріалу, тощо; утруднення у відповідях, помилки у практичному вирішенні виробничих ситуацій.

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент  освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Торецький професійний ліцей

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з НВР

__________ О.В. Злобіна

«__»_________ 2017 року

 

 

 

ДИПЛОМНА (ТВОРЧА) РОБОТА

 

Тема:____________________________________________________________

 

 

Випускниця (ник) _________________________________________________

 

Група № _________________________________________________________

 

Професія _________________________________________________________

 

Керівник ________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Торецьк

201__ р.

 

                                              

 

                  

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Торецький професійний ліцей

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з НВР

__________ О.В. Злобіна

«__»__________ 201__ р.

 

 

 

ЗАВДАННЯ

на дипломну (творчу) роботу

 

Випускниця (ник) _________________________________________________

 

Група № _________________________________________________________

 

Професія _________________________________________________________

 

Тема завдання: _____________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Дата видачі завдання: _________ Підпис учня __________________________

Дата надання готової роботи ________________________________________

Рецензія _________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Робота допущена до захисту з оцінкою: _______________________________

 

Викладач спецтехнології (керівник) __________________________________

 

 

 

 

Рекомендована література:

 

 

1. Карапузов Є. К. Матеріали і технології в сучасному будівництві: Підручник / Є. К. Карапузов, В. Т. Соха, Т. Є. Остапченко. – К. : Вища освіта, 2005. – 495 с.

 

2. Остапченко Т. Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник для учнів ПТНЗ / Т. Є. Остапченко. – К. : Вища освіта, 2003. – 383 с.

 

3. Старченко О.Ю. Технології сухого будівництва: підручник для ПТНЗ / О.Ю. Старченко, Д.В. Гулін. - К.: АСК, 2006. - 448с.

4. Старченко О.Ю. Штукатурні системи і машини для опоряджувальних робіт. Навчальний посібник:К-ВАТ «Майстри», 2009.-292с.

5. Ципріанович І.В. Комплектні системи сухого будівництва: навч. посіб. для ВНЗ, коледжів і технікумів / І.В. Ципріанович, О.Ю. Старченко. - 2-ге вид. - К.: «Майстри», 2009. - 416с.

6. Шихненко І.В. Технологія бетонних робіт: Навч. посіб. для учнів проф..-тех.закл.світи.-К.: Техніка, 2001.- 192с.

 

7. Штукатурні роботи (інтегрований курс модульного навчання) : Підручн. для проф.-техн.  навч. закладів: В 2ч./ А. С. Нікуліна, С.О.Заславська – К. : Вікторія, 2004. – 384 с.

 

8. Мережа Інтернет.

 

 

 

Внимание! это сообщение появляется в Демо-версии.