Перелік тем до дипломних робіт

1.     Робочий цикл двигуна внутрішнього згоряння автомобіля.

2.     Кривошипно-шатунний механізм двигуна.

3.     Газорозподільний механізм двигуна.

4.     Система охолодження двигуна.

5.     Система мащення двигуна.

6.     Система живлення карбюраторних двигунів.

7.     Карбюратор.

8.     Акумуляторна батарея.

9.     Прилади системи запалення.

10.   Стартер, звуковий сигнал і контрольно-вимірювальні прилади.

11.  Зчеплення й приводи керування.

12.  Коробка перемикання передач.

13.Карданна передача.

14.    Головна передача заднього ведучого моста.

15.Колісні гальмові механізми.

16.    Підвіска автомобіля.

17.    Прилади освітлення та світлової сигналізації.

18.    Рульовий механізм.

19.    Амортизатори та ресори автомобіля.

20.    Передні ведучі мости.

21.  Роздавальна коробка.

22.   Генератор автомобіля .

23.    Рульові приводи автомобіля.

24.    Стоянкова гальмова система.

25.   Система живлення дизельних двигунів.

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Торецький професійний ліцей

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з НВР

__________ О.В. Злобіна

«__»_________ 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

В И М О Г И

до написання дипломних

та оформлення творчих робіт

 

 

 

 

 

Інтегрована професія: 7231 Слюсар з ремонту автомобілів 3 розряду

                                      7213 Рихтувальник кузовів 3 розряду

                                      7212 Газозварник 2 розряду

 

Термін навчання: 3 роки

 

 

 

 

                                                           Розглянуто та схвалено на засіданні

                                                методичної комісії професій

                                      будівельного профілю

                                                                                                                                 протокол №2 від 10 жовтня 2017 року

 

 

 

 

Структура, зміст і порядок виконання роботи

 

Дипломна робота виконується відповідно до завдання та вимог.

Орієнтована структура та зміст роботи:

-         Титульний лист;

-         Завдання на дипломну роботу;

-         Зміст;

1. Вступ

2. Основна частина:

2.1 Будова деталей або вузлів автомобіля

2.2 Технічне обслуговування та основні несправності деталей або вузлів автомобіля

2.3  Ремонт деталей або вузлів автомобіля

2.4 Розробка інструкційно-технологічної картки 

3. Охорона праці, вимоги санітарії та гігієни

4. Висновок

Додатки

Список використаних джерел інформації

 

Зміст

У змісті вносяться заголовки, що точно повторюють план роботи. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію з конкретно вказаними сторінками.

                                                                                              (1 стор.)

    Розділ 1. Вступ

         В розділі описується розвиток автомобільного транспорту в Україні, історія виникнення автомобілів за межами країни.

(1 стор.)

 

Розділ 2. Основна частина

         2.1 Будова деталей або вузлів автомобіля – описати призначення, будову та принцип дії  деталей або вузлів автомобіля. Вказати особливості.

(1 стор.)

2.2 Технічне обслуговування та основні несправності деталей або вузлів автомобіля – описати процес перевірки технічного стану зовнішнім оглядом і в процесі роботи, виявити несправності, виконати контрольно-регулювальні і кріпильні роботи.

(1-2 стор.)

 

2.3 Ремонт деталей або вузлів автомобіля  – описати сукупність організаційних і технічних заходів, що здійснюються для відновлення справності або працездатності автомобіля.

(5-6 стор.)

  2.4 Розробка інструкційно-технологічної картки згідно теми

(1 стор.)

Інструкційно-технологічна картка

 

Найменування деталі або вузла автомобіля _____________________________

 

№ з/п

Виконання операції

Інструменти та пристосування

Ескіз (малюнок)

Можливі недоліки

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

Розділ 3. Охорона праці, вимоги санітарії та гігієни

 

Описати вимоги з охорони праці при виконанні завдань згідно теми (загальні правила, перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи, при аварійних ситуаціях). 

(2-3 стор.)

 

 

Розділ 4. Висновок

         Проводиться коротке узагальнення матеріалу за всіма розділами роботи з позначенням основних особливостей, розрахункових даних тощо.

(1 стор.)

 

        

Додатки: до додатків відносять ілюстративні матеріали згідно теми.

(4 стор.)

 

        

Список використаних джерел інформації – перелік використаних підручників, довідників, іншої літератури, сайти, мережі, Інтернет - записуються в алфавітному порядку. Послідовність запису: автор, назва, видавництво, рік видання. 

(1 стор.)

 

 

 

 


 

Загальні вимоги до оформлення дипломної роботи

 

         Робота повинна бути оформлена на одній стороні листа білого паперу формату А-4 з використанням тестового редактора Microsoft Word, шрифтом Times New Roman №14, інтервал 1,15 з дотриманням таких розмірів полів: верхнє, нижнє, ліве – 20мм, праве – 10мм та вказаними сторінками з верхньому правому куті.

          Рукописний текст пишеться пастою чорного кольору з інтервалом між рядками за трафаретом №2.

         Заголовки розділів доцільно виконувати на окремих аркушах, які розміщують перед початком відповідного розділу.

         Текст роботи повинен бути стилістично правильним і по можливості стислим.

         Обсяг випускної роботи має складати 20-25 сторінок комп’ютерного набору. До загального обсягу не входять додатки, список використаних джерел інформації. Всі сторінки підлягають суцільній нумерації. Нумерувати аркуші краще в останній момент, коли робота закінчена і загальна кількість аркушів не зміниться.

         Титульна сторінка оформлюється за встановленою формою (додаток 1).

         Список літератури оформлюється у відповідності з існуючими стандартами. У тексті мають бути посилання на всі використані літературні джерела, особливо при цитуванні.

Вимоги до оформлення творчої роботи

 

         Першим аркушем розміщують титульну сторінку за встановленою формою (додаток 1), другим – завдання на творчу роботу, третім – зміст роботи, далі послідовність виконання відповідно до змісту.

         Зміст включає наступні розділи:

         1. Вступ

         У вступі необхідно обґрунтувати актуальність і доцільність обраної теми.

         2. Основна частина

         В основній частині потрібно лаконічно, логічно й аргументовано розкрити тему роботи. Представити історію виникнення автомобіля, використання сучасних видів устаткування та приладів. Також провести певні дослідження, порівняння та виконати їх у вигляді таблиць, графіків.

         3. Висновок

         Містить короткі висновки і пропозиції щодо використання впровадження дослідницького об’єкта. Вони повинні бути чітко сформульовані, мати закінчену форму.

         4. Список використаних джерел інформації – порядок такий, як і при оформлені дипломних робіт.

Зміст роботи оформлюється у вигляді презентації в програмі Microsoft Office Power Point, може включати схеми, таблиці, графіки, малюнки, фотографії, відеоматеріали.


 

Критерії оцінювання дипломної  та творчої роботи

 

Високий рівень

12

Всі розділи дипломної роботи висвітлені у повному обсязі, з використанням додаткової літератури, без зауважень, згідно вимог. Своєчасно або достроково прорецензована викладачем. Робота має гарний естетичний вигляд і доповнена практичними завданнями. Учень презентує своє бачення.

11

Всі розділи дипломної роботи виконано у повному обсязі без зауважень, згідно вимог. Своєчасно або достроково прорецензована викладачами. Робота має гарний естетичний вигляд

10

Всі розділи дипломної роботи  виконано у повному обсязі, без зауважень, згідно вимог. Своєчасно або достроково прорецензована викладачами. Робота мала невеликі зауваження по одному з розділів, які своєчасно були виправлені.

Достатній рівень

9

Деякі розділи виконані з незначними порушеннями вимог, які своєчасно були виправлені. Робота має гарний естетичний вигляд.

8

Деякі розділи виконано не в повному обсязі з незначними порушеннями вимог.

7

Робота має значні зауваження в одному або двох розділах, які не виправлено.

Середній рівень

6

Розділи або роботу прорецензовано не у встановлені  строки з порушенням вимог, відсутність ілюстративного матеріалу

5

Розділи або роботу прорецензовано не у встановлені  строки, виконано з зауваженнями, які не виправлено, відсутність ілюстративного матеріалу

4

Робота має неестетичний вигляд, виконано з зауваженнями, які не виправлено, недотриманням термінів виконання

 

Критерії оцінювання

знань під час захисту дипломної та творчої роботи

 

         Високий рівень – робота виконана самостійно, завдання роботи виконані в повному об’ємі, згідно плану, розкритті та обґрунтовані всі питання.

         Учень під час захисту роботи демонструє вміння застосовувати теоретичні знання для практичного вирішення виробничих ситуацій, на запитання відповідає правильно, змістовно, логічно, послідовно, впевнено.

         Достатній рівень – дипломна робота та її захист відповідають високому рівню, але допускаються неточності в оформленні роботи та у відповідях, які не змінюють сутності питання.

         Середній рівень -  дипломна робота та її захист відповідають достатньому рівню, але допускаються неточності в оформленні роботи, відсутність ілюстративного матеріалу, тощо; утруднення у відповідях, помилки у практичному вирішенні виробничих ситуацій.

 

 

 

Додаток 1

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Торецький професійний ліцей

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з НВР

__________ О.В. Злобіна

«__»_________ 2017 року

 

 

 

ДИПЛОМНА (ТВОРЧА) РОБОТА

 

Тема:__________________________________________________________

 

Випускник (ця) _________________________________________________

 

Група № _______________________________________________________

 

Професія _______________________________________________________

 

Керівник ________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Торецьк

201__ р.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Торецький професійний ліцей

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з НВР

__________ О.В. Злобіна

«__»__________ 201__ р.

 

 

 

ЗАВДАННЯ

на дипломну (творчу) роботу

 

Випускник (ця) ___________________________________________________

 

Група № _________________________________________________________

 

Професія__________________________________________________________

 

Тема завдання: _____________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Дата видачі завдання: _________ Підпис учня __________________________

Дата надання готової роботи________________________________________

Рецензія ________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Робота допущена до захисту з оцінкою: _______________________________

 

Викладач спецтехнології (керівник) __________________________________

 

Рекомендована література:

 

1. «Будова автомобілів» Ю.І. Боровських, В.М. Кленніков, А.С. Сабікін «Вища школа», 2001

2. «Технічне обслуговування й ремонт автомобілів», Ю.І. Боровських, В.М. Кленніков, А.С. Сабікін «Вища школа», 2001

3. «Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів», Київ: «Либідь», 2001

4. «Будова й експлуатація автомобілів», В.Ф. Кисликов, В.В. Лущик, Київ: «Либідь» 2002

5. «Довідник автомобіліста. Керівництво з ремонту та обслуговування автомобіля», В.Н. Мосякін, Харків, 2006

6. «Найновіший довідник автомобіліста», А. В. Бєдін «Книжковий клуб», 2008

7. «Автоликбез», Ю.В. Гейко, г. Москва, 2007

8. «Організація автосервісу», О.Д. Марков, Львів: «Оріяна-нова», 1998

9. Мережа Інтернет.

 

 

 

Внимание! это сообщение появляется в Демо-версии.